shutterstock_613503704
ECG

ECG คว้ารางวัล องค์กรร่วมลงทุนที่ดีที่สุด Best new venture capitalist firm ในงานประกาศรางวัล International Finance Awards 2022

user_avatar

ECG สัมพันธ์

Copied! Share


ECG Venture capital เปิดตัวระดับโลกด้วยการคว้ารางวัล องค์กรร่วมลงทุนที่ดีที่สุด Best new venture capitalist firm ในงานประกาศรางวัล International Finance Awards 2022 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลด้านการเงินและธุรกิจ ระดับโลก ตอกย้ำถึงความน่าเชื่อถือในด้านการลงทุน Private Equity ตลอดระยะที่ผ่านมา ECG มุ่งมั่นในการแสวงหาการเข้าลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำ เสมอ ECG ตั้งใจที่จะสร้างสังคมที่ดี ผ่านการส่งต่อโอกาสให้เข้าถึงการลงทุนที่มีศักยภาพและสร้างความแตกต่างต่อไป